مقالات

لیست قیمت افزودنی های بتن

لیست قیمت افزودنی های بتن

ژل ضدآب کننده و استحکام بخش بتن لیتر 15/000 تومان ماستیک سرد ریز کیلوگرم 40/000 تومان چسب کاشی پودری 2000 کیلوگرم 3000 تومان چسب کاشی پودری 4000 کیلوگرم 4/500 تومان چسب کاشی پودری 6000 ...