پروژه آب نما، شرکت ابوظبی للمشاریع شیراز

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
عایق کاری با عایق پودری