پروژه آلفابت قشم

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
عایق پودری، موم پرایمر، رنگ ضد اسید، افزودنی های بتن و عایق الکتریسیته
سال انجام پروژه: 1396 تا 1398