پروژه استادیوم بزرگ میانرود

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
عایق کاری سطوح بتنی با واترسیل دبکو
عایق و درز انبساط با ماستیک دبکو
سال انجام پروژه: 1389