پروژه برج قلمستان

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
کاهگل ضدآب