پروژه بساک کیش

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
15 هزار کیلو عایق پودری