پروژه بنایی، مطهری

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
اجرای سمنت برد
سال انجام پروژه: 1388