پروژه تخت جمشید

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
عایق نانو
سال انجام پروژه: 1388