پروژه دوستان، بلوار دوستان

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
پانصد متر عایق سرویس ها با عایق پودری الیافی دبکو
سال انجام پروژه: 1389