پروژه سردر دانشگاه امیرکبیر

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
ایزولاسیون سردر دانشگاه امیرکبیر با نانو رزین دبکو