پروژه معراج قشم

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
موم پرایمر فلرات و بتن، عایق پودری، عایق نانو و…
سال انجام پروژه: 1396 تا 1398