پروژه هزار، شهرک والفجر

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
هشت هزار مترمربع (هشت هزار متر) عایق مخازن و سرویس ها و… با عایق پودری الیافی دبکو
سال انجام پروژه: 1397