پروژه کسایی، بلوار کسایی

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
پانصد متر مربع عایق فشار منفی با نانو ژل دبکو
پوشش بی رنگ ضدزنگ روی نمای فلزی پانصد متر مربع
سال انجام پروژه: 1398