پروژه کمربندی، کوی وحدت

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
پانصد متر عایق و رنگ نما و درزگیر با عایق نانو (واترسیل) دبکو و رنگ لیکویید و درزگیر الیافی دبکو
سال انجام پروژه: 1394