پروژه 56 واحدی، کوی وحدت

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
هزار و پانصد متر عایق نما و درزگیر با عایق نانو (واترسیل) دبکو و درزگیر الیافی
سال انجام پروژه: 1394