پروژه 96، میدان احسان

درباره پروژه:

نوع عملیات اجرایی و مواد مصرفی:
دو هزار متر عایق نما و درزگیر با عایق نانو (واترسیل) دبکو و درزگیر الیافی
چهار هزار مترمربع عایق سرویس ها و آشپزخانه با عایق پودری الیافدار دبکو
سال انجام پروژه: 1394